قطعه ای برای امنیت
A PART for SAFTEY

پراید

مورد
عکس شماره فنی تعداد در کارتن نام قطعه قیمت
موردی یافت نشد
دیسک ترمز پراید AT-245 4 دیسک ترمز پراید فقط اعضا
توپی چرخ جلو پراید(جدید) AT-256 8 توپی چرخ جلو پراید(جدید) فقط اعضا
سیبک طبق پراید بوش فلزی AT-221 15 سیبک طبق پراید بوش فلزی فقط اعضا
سیبک طبق پراید بوش لاستیکی AT-220 15 سیبک طبق پراید بوش لاستیکی فقط اعضا
دسته موتور شماره 1پراید AT-238 20 دسته موتور شماره 1پراید فقط اعضا
توپی سر کمک پراید AT-241 20 توپی سر کمک پراید فقط اعضا
دسته موتور شماره 2 پراید AT-239 28 دسته موتور شماره 2 پراید فقط اعضا
سیبک مفصل پراید AT-224 34 سیبک مفصل پراید فقط اعضا
گردگیر کمک جلو پراید AT-242 40 گردگیر کمک جلو پراید فقط اعضا
گردگیر کمک عقب پراید AT-243 40 گردگیر کمک عقب پراید فقط اعضا
سیبک فرمان پراید AT-222 48 سیبک فرمان پراید فقط اعضا
ضربه گیر روی فنر جلو پراید(ضخیم) AT-254 50 ضربه گیر روی فنر جلو پراید(ضخیم) فقط اعضا
ضربه گیر روی فنر عقب پراید(ضخیم) AT-253 50 ضربه گیر روی فنر عقب پراید(ضخیم) فقط اعضا
ضربه گیر روی فنر جلو پراید(آجدار) AT-252 50 ضربه گیر روی فنر جلو پراید(آجدار) فقط اعضا
ضربه گیر روی فنر عقب پراید(آجدار) AT-251 50 ضربه گیر روی فنر عقب پراید(آجدار) فقط اعضا
بوش اکسل پراید AT-233 50 بوش اکسل پراید فقط اعضا
گردگیر پلوس ساده پراید/تیبا AT-244 50 گردگیر پلوس ساده پراید/تیبا فقط اعضا
گردگیر جعبه فرمان پراید AT-249 50 گردگیر جعبه فرمان پراید فقط اعضا
گردگیر پلوس پراید(سه خار) AT-255 50 گردگیر پلوس پراید(سه خار) فقط اعضا
لاستیک منجید اگزوز پراید / پژو 405 AT-236 80 لاستیک منجید اگزوز پراید / پژو 405 فقط اعضا
لاستیک چاکدار پراید AT-235 100 لاستیک چاکدار پراید فقط اعضا
ضربه گیر کمک عقب پراید(نری و مادگی) AT-237 100 ضربه گیر کمک عقب پراید(نری و مادگی) فقط اعضا
بوش طبق فلزی پراید AT-231 100 بوش طبق فلزی پراید فقط اعضا
بوش طبق لاستیکی پراید AT-232 100 بوش طبق لاستیکی پراید فقط اعضا
ضربه گیر کمک عقب پراید(نری و مادگی) AT-237 100 ضربه گیر کمک عقب پراید(نری و مادگی) فقط اعضا
لاستیک تعادل پراید AT-234 200 لاستیک تعادل پراید فقط اعضا