قطعه ای برای امنیت
A PART for SAFTEY

پراید

مورد
عکس شماره فنی تعداد در کارتن نام قطعه
موردی یافت نشد
دیسک ترمز پراید AT-245 4 دیسک ترمز پراید
توپی چرخ جلو پراید(جدید) AT-256 8 توپی چرخ جلو پراید(جدید)
سیبک طبق پراید بوش فلزی AT-221 15 سیبک طبق پراید بوش فلزی
سیبک طبق پراید بوش لاستیکی AT-220 15 سیبک طبق پراید بوش لاستیکی
دسته موتور شماره 1پراید AT-238 20 دسته موتور شماره 1پراید
توپی سر کمک پراید AT-241 20 توپی سر کمک پراید
دسته موتور شماره 2 پراید AT-239 28 دسته موتور شماره 2 پراید
سیبک مفصل پراید AT-224 34 سیبک مفصل پراید
گردگیر کمک جلو پراید AT-242 40 گردگیر کمک جلو پراید
گردگیر کمک عقب پراید AT-243 40 گردگیر کمک عقب پراید
سیبک فرمان پراید AT-222 48 سیبک فرمان پراید
ضربه گیر روی فنر جلو پراید(ضخیم) AT-254 50 ضربه گیر روی فنر جلو پراید(ضخیم)
ضربه گیر روی فنر عقب پراید(ضخیم) AT-253 50 ضربه گیر روی فنر عقب پراید(ضخیم)
ضربه گیر روی فنر جلو پراید(آجدار) AT-252 50 ضربه گیر روی فنر جلو پراید(آجدار)
ضربه گیر روی فنر عقب پراید(آجدار) AT-251 50 ضربه گیر روی فنر عقب پراید(آجدار)
بوش اکسل پراید AT-233 50 بوش اکسل پراید
گردگیر پلوس ساده پراید/تیبا AT-244 50 گردگیر پلوس ساده پراید/تیبا
گردگیر جعبه فرمان پراید AT-249 50 گردگیر جعبه فرمان پراید
گردگیر پلوس پراید(سه خار) AT-255 50 گردگیر پلوس پراید(سه خار)
لاستیک منجید اگزوز پراید / پژو 405 AT-236 80 لاستیک منجید اگزوز پراید / پژو 405
لاستیک چاکدار پراید AT-235 100 لاستیک چاکدار پراید
ضربه گیر کمک عقب پراید(نری و مادگی) AT-237 100 ضربه گیر کمک عقب پراید(نری و مادگی)
بوش طبق فلزی پراید AT-231 100 بوش طبق فلزی پراید
بوش طبق لاستیکی پراید AT-232 100 بوش طبق لاستیکی پراید
ضربه گیر کمک عقب پراید(نری و مادگی) AT-237 100 ضربه گیر کمک عقب پراید(نری و مادگی)
لاستیک تعادل پراید AT-234 200 لاستیک تعادل پراید