قطعه ای برای امنیت
A PART for SAFTEY

تیبا

مورد
عکس شماره فنی تعداد در کارتن نام قطعه
موردی یافت نشد
دیسک ترمز تیبا AT-561 4 دیسک ترمز تیبا
سیبک طبق تیبا راست AT-550 8 سیبک طبق تیبا راست
سیبک طبق تیبا چپ AT-551 8 سیبک طبق تیبا چپ
توپی چرخ جلو تیبا (جدید) AT-565 8 توپی چرخ جلو تیبا (جدید)
توپی سر کمک تیبا چپ AT-567 20 توپی سر کمک تیبا چپ
توپی سرکمک تیبا راست AT-568 20 توپی سرکمک تیبا راست
بوش اکسل تیبا AT-569 20 بوش اکسل تیبا
دسته موتور شماره 1تیبا AT-563 24 دسته موتور شماره 1تیبا
دسته موتور شماره 2تیبا AT-564 24 دسته موتور شماره 2تیبا
سیبک تعادل تیبا راست AT-556 30 سیبک تعادل تیبا راست
سیبک تعادل تیبا چپ AT-557 30 سیبک تعادل تیبا چپ
سیبک مفصل تیبا AT-554 34 سیبک مفصل تیبا
سیبک فرمان تیبا AT-552 48 سیبک فرمان تیبا
بوش تعادل تیبا AT-571 50 بوش تعادل تیبا
بوش طبق ریو-تیبا باواشر لاستیکی AT-566 80 بوش طبق ریو-تیبا باواشر لاستیکی
لاستیک موجگیر چاکدار ریو-تیبا AT-562 100 لاستیک موجگیر چاکدار ریو-تیبا