قطعه ای برای امنیت
A PART for SAFTEY

زانتیا

مورد
عکس شماره فنی تعداد در کارتن نام قطعه
موردی یافت نشد
سیبک تعادل زانتیا AT-666 26 سیبک تعادل زانتیا
سیبک مفصل زانتیا AT-664 30 سیبک مفصل زانتیا
بوش طبق جناقی زانتیا چپ AT-671 40 بوش طبق جناقی زانتیا چپ
بوش طبق جناقی زانتیا راست AT-672 40 بوش طبق جناقی زانتیا راست
بوش طبق لبه دار زانتیا AT-673 80 بوش طبق لبه دار زانتیا